Yoksulluk Kavramının Sosyolojik ve Ekonomik Açıdan Önemi

Özet

Yoksulluk kavramı son yıllarda küresel boyutta çok tartışılır hale gelmiştir. Özellikle teknolojinin hızla gelişmesi, gelir grupları arasındaki farklılığın artması, enflasyon ve çoğalan ihtiyaçlar bu artışın en önemli nedenleri arasında yer almaktadır. En basit tanımlamayla yoksulluk; bireylerin, yaşamlarını sürdürmek ve ihtiyaçlarını gidermek için mal ve hizmetlere sahip olamaması en temel gereksinimlerini karşılayamaması ve yaşadıkları ülkenin gelir kaynaklarına ulaşamaması durumudur. Özellikle son yıllarda yoksulluk sorunu tüm dünyayı etkilemiş ve gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkeler için bir tehdit oluşturur hale gelmiştir. Çünkü yoksulluk kavramının ekonomik, sosyolojik ve psikolojik yönleri vardır. Sanayi Devrimi sonrası ve özellikle günümüzde ekonomik ve sosyolojik olarak tüm dünyada ve Türkiye de her geçen gün yoksulluk kavramı derinleşmekte ve yaygın hale gelmekte ve toplumun tüm kesimlerini etkilemektedir. Ayrıca kitle iletişim araçlarının da etkileriyle yoksulluk daha da görünür olmuştur. Tüm dünya yoksullukla baş etme konusunda çeşitli önlemler almaya ve politikalar geliştirmeye çalışmaktadır. Bu çalışmada yoksulluğun sosyolojik yönü ve Türkiye’de son 8 yıldaki kişi başı gelir düzeyindeki değişmeler sosyolojik yönüyle incelenmeye ve yorumlanmaya çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler: İhtiyaç, Gelir dağılımı, Yoksulluk sınırı,

Sociological and Economic Importance of the Concept of Poverty

Abstract

The concept of poverty has become very controversial on a global scale in recent years. Especially the rapid development of technology, the increase in the difference between income groups, inflation and increasing needs are among the most important reasons for this increase. Poverty with the simplest definition; It is the inability of individuals to have goods and services to sustain their lives and meet their needs, to meet their most basic needs and to not reach the income sources of the country they live in. Especially in recent years, the problem of poverty has affected the whole world and has become a threat to all developed and developing countries. Because the concept of poverty has economic, sociological and psychological aspects. After the Industrial Revolution, and especially today, the concept of poverty is getting deeper and more widespread in the whole world and in Turkey, and it affects all segments of the society. In addition, poverty has become more visible with the effects of mass media. The whole world is trying to take various measures and develop policies to deal with poverty. In this study, the sociological aspect of poverty and the changes in the poverty line, poverty rate and the number of poor people in Turkey in the last 8 years have been tried to be analyzed and interpreted from the sociological aspect.

Keywords: Need, Income distribution, Poverty line,

Prof. Dr. Tuncer Özdil (Celal Bayar University, Manisa, Türkiye)
0000-0002-3199-6766 tozdil12@hotmail.com

Mrs. İlham Yılmaz (Celal Bayar University, Manisa, Türkiye)
0000-0003-0449-8435 ilhamyilmaz@gmail.com

Assoc. Prof. Dr. Günce Demir (Kırıkkale University, Kırıkkale, Türkiye)
0000-0001-7747-6769 gunceyilmaz@gmail.com

Gönderim tarihi: 2023-10-01 Kabul tarihi: 2024-01-08

Year:2024 - Volume:3 Issue:1 Pages: 42-48

DOI: https://doi.org/10.36880/J03.1.0132

Download as PDF

APA style citation: Özdil, T. , Yılmaz, İ. , & Demir, G. (2024). Yoksulluk Kavramının Sosyolojik ve Ekonomik Açıdan Önemi. Avrasya Ekonomileri Dergisi, 3(1), 42-48.

References

 • Avcı, Nazmi (2003). Yükselen Bir Değer Olarak Türkiye. Yoksulluk Sempozyumu, D.F. Yayınları, Cilt: 1, Istanbul.
 • Busilacchi,B. (2003). Activation Minimum Income and Basic Income: History of a Comparison of two Ideas. L’Assistenza Sociale, 3, p.17-33.
 • Demir G. (2020). Literatürden Vaka Örneklerine Sosyal Sorunlar. Nobel Yayıncılık, İstanbul.
 • Erdoğan, G. (2002). Türkiye’de ve Dünyada Yoksulluk Üzerine Değerlendirmeler. Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, Ankara, p. 4.
 • Erkul, A. (2013). Yoksulluk Ölçütlerine Genel Bir Bakış: Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi, Hizmet ve Toplumla Çalışma, Doç. Dr. Şener Koçyıldırım’a Armağan, Ankara, p. 220-227.
 • Kabaş T. (2007). Yoksulluğun Çok Boyutlu Olarak Ölçülmesi ve Ülkeler Arasında yoksulluk sıralamalarınn Yapılması. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), p. 375-394.
 • Kan A., Oğuz C., (2016). Türkiye’de Yoksulluk ve Ölçüm Yöntemleri. 21. Yüzyılda Fen ve Teknik, 3(5), p. 19-27.
 • Mingione, E. (1996). Urban Poverty in the Advanced Industrial World: Concepts, Analysis and Debates. Urban Poverty and Underclass: A Reader, Ed: E. Mingione, Blackwell, Oxford
 • Qızılbash, M. (2004). On the Arbitrariness and Robustness of Multi-Dimesional Poverty Rankings. Journal of Human Development, 5(3).
 • Sipahi, E.B. (2006). Yoksulluğun Küreselleşmesi ve Kentsel Yoksulluk:Ekonomik ve Sosyal Boyutlarıyla Konya Örneğinde Yoksulluk. S.Ü. İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi.
 • Sumner, A. (2004). Economic Well-being and Non-economic Well-being. World Institute for Development Economics Research, Research Paper No. 2004/30.
 • TÜİK (2008). Yoksulluk Çalışmaları. Türkiye istatistik Kurumu.
 • TÜİK (2022). Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması. https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p%20=-Gelir,-Yasam,-Tuketim-ve-Yoksulluk-107
 • World Bank (2022). https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.LMIC.GP?end=2022&start=1963&view=chart
 • Çakır, Ö. (2002), Sosyal Dışlanma, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(3), p. 83-104.
 • Şenses, F. (2001). Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksulluk. İletişim Yayınları, İstanbul