OECD Ülkelerinde Askeri Harcamaların Gelişmişliğe Yansımaları

Özet

Askeri harcamaların ekonomik gelişmeye olumsuz etkileri, kuvvetle muhtemel ülke kaynaklarının üretken olmayan alanlara yönlendirilmesi ve sivil üretim ve refah düzeyi üzerinde olumsuz etki yaratması nedeniyle ileri sürülmektedir. Bununla birlikte, inovasyona açık olması ve bunun da sivil sektörlere evrilmesiyle sürdürülebilir gelişmeye katkı sağladığı kabul edilmektedir. Bu çalışma verisi bulunan 32 OECD üyesi ülke için 1995-2020 dönemine ilişkin askeri harcamaların Ar-Ge’ye, Ar-Ge’nin patente ve patentin gelire dönüşüm mekanizmasının işleyişini Phillips ve Sul (2007, 2009) kulüp yakınsama analizleriyle araştırmaktadır. Kulüp yakınsama analizi sonuçları, askeri harcamaların GSYH’deki payı yüksek olan birinci gruptaki ülkelerden Avustralya, Kanada, Güney Kore ve ABD’nin gelişmişlik ve yenilikçilik hipotezi bağlamında askeri harcamalarda bulunduklarını göstermektedir. Diğer taraftan, Şili, Kolombiya, Yunanistan, Portekiz ve Türkiye gibi yine birinci grupta yer alan ülkelerin askeri harcamalarını dış tehditlerle baş etme ve caydırıcılık amacıyla yaptıklarını ve bu durumun kaynak kullanımı etkinsizliğine yol açarak bu ülkelerin gelişmemişler grubu içinde kalmalarına neden olduğunu tespit etmektedir. Çalışma bulgularından yola çıkarak, belirli bir gelişmişlik düzeyini aşan ülkelerde askeri harcamaların sivil sektörleri uyararak stratejik sektörlerin gelişimine katkı sağladığı ve bunun yüksek teknoloji alanlarına yönlendirilmesiyle ülkelerin sürdürülebilir gelişmişliğini desteklediği belirlenmektedir.

Anahtar kelimeler: Askeri harcamalar, Ekonomik gelişme, Phillips ve Sul kulüp yakınsama analizi,

Reflections of Military Expenditures on Development in OECD Countries

Abstract

It is argued that the military expenditures have negative effects on economic development, most probably, due to the diversion of the country’s resources to the unproductive sectors and its adverse impact on civilian production and welfare level. Nevertheless, it is also recognized that the military expenditures, when coupled with openness to innovation and its evolution into civilian sectors, can contribute to sustainable development. This study investigates the functioning of the mechanism of transforming military expenditures into R&D, R&D into patents and patents into income for the period 1995-2020 for 32 OECD member countries with data available, through the Phillips and Sul (2007, 2009) club convergence analysis. The findings reveal that the countries in the first group with a high military expenditure share within GDP such as Australia, Canada, South Korea, and the United States, engage in military expenditures within the context of development and innovation hypotheses. On the other hand, findings show that the countries also in the first group such as Chile, Colombia, Greece, Portugal, and Türkiye, make their military expenditures with the aim of coping with external threats and deterrence, and this situation, by leading to an inefficiency of the resource utilization, results in these countries’ staying within the undeveloped group. Based on the findings of the study, it is concluded that, in countries exceeding a certain level of development, military expenditures can contribute to the development of the strategic sectors by stimulating civil sectors and foster the sustainable development of the countries through the direction of this to the high-technology fields.

Keywords: Military expenditures, Economic development, Phillips and Sul club convergence analysis,

Prof. Dr. Cevat Gerni (Beykent University, Istanbul, Türkiye)
0000-0002-0214-3879 cevatgerni@yahoo.com

Mrs. Nesibe Demir Bingöl (Atatürk University, Erzurum, Türkiye)
0000-0003-0495-3055 nesibedemirbingol@gmail.com

Mr. Murat Bingöl (Atatürk University, Erzurum, Türkiye)
0000-0002-5508-7831 muratbingol@gmail.com

Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk University, Erzurum, Türkiye)
0000-0002-1809-0513 osemsen@hotmail.com

Gönderim tarihi: 2023-10-01 Kabul tarihi: 2024-01-02

Year:2024 - Volume:3 Issue:1 Pages: 63-71

DOI: https://doi.org/10.36880/J03.1.0125

Download as PDF

APA style citation: Gerni, C. , Demir Bingöl, N. , Bingöl, M. , & Emsen, Ö. S. (2024). OECD Ülkelerinde Askeri Harcamaların Gelişmişliğe Yansımaları. Avrasya Ekonomileri Dergisi, 3(1), 63-71.

References

 • Apergis, N. & Payne, J. E. (2017). Per Capita Carbon Dioxide Emissions Across U.S. States by Sector and Fossil Fuel Source: Evidence from Club Convergence Tests. Energy Economics, 63, p. 365-372. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2016.11.027
 • Buzdağlı Ö., Bilici, N., Gerni M. & Emsen, Ö. S. (2019). Stresli Ekonomilerde Savunma Sanayi Rekabet Gücünde Gelişmeler. International Conference on Economics Finance and Banking, s. 384-390.
 • Buzdağlı Ö., Uzun, M. & Emsen, Ö. S. (2018). Yükselen Ekonomilerde Yüksek Teknolojik Mal İhracatının Belirleyicileri. Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 20 (1), s. 474-487.
 • Hausmann, R., Hwang J. & Rodrik, D. (2007). What You Export Matters. Journal of Economic Growth, 12 (1), 1-25.
 • Kennedy, P. (1990). Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri (1500’den 2000’e Ekonomik Değişme ve Askeri Çatışmalar), (Çev. B. Karanakçı), Türkiye İş Bankası Kütür Yayınları.
 • Phillips, P.C.B. & Sul D. (2007). Transition Modeling and Econometric Convergence Tests. Econometrica, 75 (6), p. 1771-1855.
 • Phillips, P.C.B. & Sul D. (2009). Economic Transition and Growth. Journal of Applied Econometrics, 24(7), p 1153-1185.
 • Saba, C. S. (2021). Convergence and Transition Paths in Transportation: Fresh Insights from A Club Clustering Algorithm. Transport Policy, 112, p. 80-93. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2021.08.008
 • Salvatore, D. (2013). International Economics, 11th edition, Wiley.
 • Sarı, S., Gerni, C., Yurttançıkmaz, Z.Ç. & Emsen, Ö. S. (2020). Askeri Harcamalar ile İcatçılık ve Teknolojik Mal İhracatı Arasındaki İlişkiler. International Conference on Economics Finance and Banking, s. 106-114.
 • Seyidoğlu, H. (2013). Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Uygulama, Güzem Can Yayınları.
 • Smith, A. (2005). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, An Electronic Classics Series Publication, R. Rojas Databank, https://www.rrojasdatabank.info/Wealth-Nations.pdf.
 • Srholec, M. (2005). High-tech Exports from Developing Countries: A Symptom of Technology Spurts or Statistical İllusion? TIK Working Papers on Innovation Studies p. 1-39. https://www.sv.uio.no/tik/InnoWP/0512_TIKwpINNOV_Srholec.pdf
 • Türkmen, A., Nişancı, M. & Emsen, Ö. S. (2018). Türkiye’de 1980 Sonrasında İhracatta Ürün Çeşitlemesinde Gelişmeler, The Sustainable Development of Economy and Administration: Problems and Perspectives, I. International Scientific and Political Conference, s. 26-33.
 • Wang, Ha-Joon (2015). Sanayileşmenin Gizli Tarihi, (Çev. E. Akçaoğlu), Elif Yayınevi.
 • Zheng, H. H. & Wang, Z. X. (2019). Measurement and Comparison of Export Sophistication of the New Energy Industry in 30 Countries during 2000–2015, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 108 (February), p. 140-158.
 • Ziylan, A. (1999). Savunma Sanayii Üzerine. Ankara.