Tarım Ekonomisi ve Türkiye’de ve Bölgede Muhtemel Gelişmeler

Özet

Dünyada ve Türkiye'de tarım ekonomisi eski önemini kaybetmeye başlarken, iklim değişiklikleri, küresel ısınma, nüfus artışı, su kaynaklarının yanlış kullanımı, işsizliğin artması, uluslararası veya çok uluslu şirketlerin gıda güvenliğinde yarattığı sorunlar, en son Ukrayna -Rusya savaşı ve bölgedeki diğer savaşlar, ekonomistleri ve politikacıları tarım politikalarını yeniden düşünmeye yöneltmiştir. Bu çalışmada, tarım ekonomisi ile ilgili kaynakların yeniden dağılımı, tarım arazilerinin verimliliğinin artırılması, üretilen malların dağıtımındaki lojistik sorunlar ve tüm bu faaliyetlerin ekonomik kalkınmadaki rolü ve sürekliliği üzerinde durulacaktır. Ülkeler sanayileşmeyi desteklerken tarım sektörüne neden önem verilmediği ve tarımın gerilemesinde hangi çevresel ve küresel faktörlerin rol oynadığı incelenecektir. Bu bağlamda ülkelerin ekonomik olarak gelişmesi, tarımsal nüfusun hızla azalması, köylerden kentlere göçün artması, tarım arazilerinin kalitesizleşmesi, son yıllarda çevre kirliliği ve küresel ısınmaya bağlı olarak verimliliğin düşmesi, kentleşme nedeniyle tarım arazilerinin toprak rantına maruz kalması, suyun öneminin artması ve tarım ürünleri ihracatı, iki ülke arasında önemli rol oynayan savaş, bölgemizde ve özellikle ülkemizde çok ciddi gıda sorunlarının ortaya çıkabileceğini göstermiştir. Bu nedenlerle, özellikle Türkiye'nin, diğer ülkelerle birlikte tarım politikasını acilen yeniden düzenlemesi gerekmektedir. Bu çalışmada da bu konuda önerilerde bulunulacaktır.

Anahtar kelimeler: Tarım ekonomisi, Tarım politikası,

Agricultural Economy and Possible Developments in Turkey and the Region

Abstract

While agricultural economy has begun to lose its previous importance in the world and Turkey, climate changes, global warming, population growth, misuse of water resources, increase in unemployment, problems caused by the international or multinational companies in food security, the most recent Ukraine-Russia war and other wars in the region have led economists and politicians to rethink their agricultural policies. In this study, redistribution of resources related to agricultural economy, increasing productivity of agricultural lands, logistic problems in distribution of produced goods, and the role and continuity of all these activities in economic development are going to be emphasized. While countries are promoting industrialization, why agricultural sector is not emphasized and which environmental and global factors are involved in the decline of agriculture are going to be examined. In this context, with the economic development of the countries, the rapid decrease in the agricultural population, the increase in migration from villages to cities, poor quality of agricultural lands, decrease in productivity due to environmental pollution and global warming in recent years, the exposure of agricultural lands to ground rent due to urbanization, the increasing importance of water and the export of agricultural products, the war between two countries which play an important role, has shown that very serious food problems can arise in our region, and especially in our country. For these reasons, especially Turkey, along with other countries, needs to reorganize its agricultural policy immediately. In this study, suggestions are also going to be made in this regard.

Keywords: Agricultural economy, Agricultural policy,

Prof. Dr. Dilek Yılmazcan (Maltepe University, Istanbul, Türkiye)
0000-0002-1615-2979 dilekyilmazcan@gmail.com

Gönderim tarihi: 2022-11-07 Kabul tarihi: 2022-12-22

Year:2023 - Volume:2 Issue:2 Pages: 13-21

DOI: https://doi.org/10.36880/J02.2.0122

Download as PDF

APA style citation: Yılmazcan, D. (2023). Tarım Ekonomisi ve Türkiye’de ve Bölgede Muhtemel Gelişmeler. Avrasya Ekonomileri Dergisi, 2(2), 13-21.

References

 • Acemoğlu, D., & Robinson, J.A. (2019).. Doğan Kitap, İstanbul.
 • EU Commission (1998).. Office for Official Publications of the European Communities, Lüksemburg.
 • Ertuna, Ö. (2007). . İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası.
 • IMF (2021).. IMF Yayını, Washington.
 • Karluk, R.S. (2014).. Beta Yayıncılık, İstanbul.
 • Kazgan, G. (1977).. İstanbul Üniversitesi Yayını, İstanbul.
 • Osabohien, R., Matthew, O., Gershon, O., Ogunbiyi, T., & Nwosu, E. (2019). Agriculture development, employment generation and poverty reduction in West Africa. , (1).
 • Pamuk, S. (2019).. İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Tabakoğlu, A. (1985).. Dergâh Yayınları, İstanbul.
 • UNDP (2020).. Birleşmiş Milletler Yayını, New York.
 • Varcan, N. (2000).Maliye Bakanlığı Yayını, Ankara.
 • WTO (2013).. WTO Yayını, Cenevre.
 • Yılmazcan, D. (1999).. Marmara Üniversitesi Maliye Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, İstanbul.
 • İktisadi Kalkınma Vakfı (2004).. İKV Yayınları, İstanbul.