Türk Cumhuriyetleri'nde Phillips Eğrisi'nin Geçerliliğinin Analizi

Özet

İşsizlik ve enflasyon arasındaki ilişki uzun süredir tartışılmaktadır. Enflasyon ve işsizlik arasındaki negatif ilişki Phillips Eğrisi ile açıklanmaktadır. Çeşitli iktisat okulları, Phillips Eğrisi hakkında farklı görüşlere sahiptir. Çalışmanın amacı, Phillips Eğrisi'nin Türk Cumhuriyetleri'ndeki geçerliliğini incelemektir. Çalışmada 1991-2020 dönemi için Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan incelenmiştir. Bu bağlamda hem kısa hem de uzun dönemli ilişkileri ortaya çıkarmak için panel nedensellik ve eşbütünleşme testleri kullanılmıştır. Panel veri analizi sonuçlarına göre hem kısa dönemde hem de uzun dönemde işsizlik ile enflasyon arasında karşılıklı bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: Phillips Eğrisi, İşsizlik, Enflasyon, Panel Veri Analizi,

Analysis of the Validity of the Phillips Curve in Turkic Republics

Abstract

The trade-off between unemployment and inflation has long been debated. The negative relationship between inflation and unemployment is explained by the Phillips Curve. Various schools of economics have different views of the Phillips Curve. The aim of the study is to analyze the validity of the Phillips Curve in Turkic Republics. In the study, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan and Uzbekistan were analyzed for the period 1991-2020. In this context, panel causality and cointegration tests were used to reveal both short- and long-term relationships. According to the results of the panel data analysis, a mutual relationship was found between unemployment and inflation both in the short-term and in the long-term.

Keywords: Phillips Curve, Unemployment, Inflation, Panel Data Analysis,

Prof. Dr. İlyas Sözen (Dokuz Eylül University, Izmir, Türkiye)
0000-0002-6503-4696 ilyassozen@gmail.com

Assoc. Prof. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner (Beykent University, Istanbul, Türkiye)
0000-0003-0415-4368 tufanerbatuhan@gmail.com

Gönderim tarihi: 2022-11-01 Kabul tarihi: 2022-12-23

Year:2023 - Volume:2 Issue:1 Pages: 11-17

DOI: https://doi.org/10.36880/J02.1.0120

Download as PDF

APA style citation: Sözen, İ. , & Tufaner, M. B. (2023). Türk Cumhuriyetleri'nde Phillips Eğrisi'nin Geçerliliğinin Analizi. Avrasya Ekonomileri Dergisi, 2(1), 11-17.

References

 • Arabacı, Ö., & Eryiğit, K. (2012). A Thresold Regression Estimation of Phillips Curve: Turkey Case. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 7, 29-47.
 • Attwood, T. (1816). The Remedy, Or Thoughts on the Present Distresses: In a Letter to a Public Editor, July 3rd, 1816 (No. 21472). Whittingham and Arliss.
 • Bakas, D., & Chortareas, G. (2018). Inflation Dynamics and the OutputInflation Trade-Off: International Panel Data Evidence. King’s College London Working Paper, 3.
 • Bayrak, M., & Kanca, O. (2013). Türkiye’de Phillips Eğrisi Üzerine Bir Uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8, 97-115.
 • Bhattarai, K. (2016). Unemployment–inflation trade-offs in OECD countries. Economic Modelling, 58, 93-103.
 • Bilgili, Y. (2000). Karşılaştırmalı İktisat Okulları. 12.Basım. 4T Yayınevi, İstanbul.
 • Breusch, T., & Pagan, A. (1980). The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model Specification in Econometrics. Review of Economic Studies, 47, 239-253.
 • Brown, A. (1955). The Great Inflation, 1939-1951. Oxford University Press, Londra.
 • Büyükakın, T. (2007). Yeni Keynesyen İktisat mı, Yeni Neo-Klasik Sentez mi? Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,13, 1-28.
 • Cin, M. (2012). Post-Keynesyen İktisat. Birinci Basım, Efil Yayınevi, Ankara.
 • Dereli, D. (2019). The Relationship between Inflation and Unemployment in Turkey: An ARDL Bounds Testing Approach. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8, 246-257.
 • Dumitrescu, E., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger Non-Causality in Heterogenous Panels. Economic Modelling, 29, 1450-1460.
 • Fisher, I. (1926). A statistical relation between unemployment and price changes. International Labour Review, 13, 785.
 • Gül, E., Kamacı, A., & Konya, S. (2014). Enflasyon ile işsizlik arasındaki nedensellik ilişkisinin test edilmesi: panel eşbütünleşme ve nedensellik analizi. In International Conference on Eurasian Economies (Vol. 1, No. 6).
 • Hepsağ, A. (2009). Türkiye’de Enflasyon ile İşsizlik Arasındaki İlişkinin Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı. İktisat Fakültesi Mecmuası, 59, 169-190.
 • Hume, D. (1752). Of Money. University of Wisconsin Press, Madison.
 • Karaçor, Z. (1999). Rasyonel Beklentiler Kuramında Enflasyon. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 3, 143-149.
 • Kazgan, G. (2012). İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi. 18. Basım. Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Klein, L., & Goldberger, A. (1955). An Econometric Model of the United States 1929-1952. North-Holland Publishing Company, Amsterdam.
 • Krulický, T., Šanderová, V., & Dolejš, D. (2022). Evaluation of inflation and unemployment and plotting the Philips curve of the Czech Republic. In SHS Web of Conferences (Vol. 132, p. 01007). EDP Sciences.
 • Kuştepeli, Y. (2005). A Comprehensive Short-Run Analysis of a (possible) Turkish Phillips Curve. Applied Economics, 37, 581-591.
 • Kırca, M., & Canbay, Ş. (2020). Kırılgan Beşli Ülkeleri İçin Phillips Eğrisi Analizi. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 5, 130-140.
 • Lipsey, R. (1960). The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kinngdom, 1862-1957. Economica, 27, 1-32.
 • Mill, S. (1833). The Currency Juggle. Tait’s Edinburg Magazine, 1.
 • Negem, S. (2019). The Causal Relationship between Inflation and Unemployment: Evidence from a Panel Analysis of COMESA. Çağdaş İş Araştırmaları Dergisi, 8.
 • Parasız, İ. (1993). Makro Ekonomi Teori ve Politika. 4. Baskı. Ezgi Kitabevi, Bursa.
 • Phillips, A. (1958). The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861-1957. Economica, 25, 283-299.
 • Sarıipek, D., & Kesici, M. (2010). Yeni Keynesyen İktisat ve Emek Piyasaları. Paradoks Dergisi, 6, 1-22.
 • Savaş, V. (1997). İktisatın Tarihi. Avcıol Basım-Yayın, İstanbul.
 • Sultan, P. (1957). Labor Economics. Henry Holt and Company, New York.
 • Swamy, P. (1970). Efficient Inference in A Random Coefficient Regression Model. Econometrica, 38, 311-322.
 • Tajra, H. (1999). The Phillips Curve in Brazilian Economy After Real Plan. The Minevra Program, 8-45.
 • Thornton, H. (1802). An Enquiry into the Nature and Effects of the Paper Credit of Great Britain. Rinehart and Company, New York.
 • Tinbergen, J. (1936). An Economic Policy for 1936. North-Holland Publishing Company, Amsterdam.
 • Uysal, D., & Erdoğan, S. (2003). Enflasyon ile İşsizlik Oranı Arasındaki İlişki ve Türkiye Örneği (1980-2002). SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 6, 35-47.
 • Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69, 709-748.
 • Worlanyo, A. (2020). Inflation, Output and Unemployment Trade-offs in Sub-Saharan Africa Countries. MPRA Paper, 100906.