Azerbaycan’da Sosyal Medya Pazarlaması ve Tüketici Algıları Üzerine Araştırma: Bir Restoran Örneği

Özet

Bu çalışma, Azerbaycan’da sosyal medya pazarlaması ve tüketici algıları üzerine bir araştırma çerçevesinde şekillenmiştir. Sosyal medya araçlarının aktif kullanımı, işletmeleri bu iletişim kanallarından yararlanmaya teşvik etmiştir. İşletmelerin bu yeni yönetim biçimine uyum sağlayabilmeleri önemli görülmektedir. Bu araştırmanın kapsamını, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube ve diğer sosyal medya kanallarını kullanan tüketiciler oluşturmaktadır. Nicel yöntem uygulanmış, Google Form aracılığıyla ve anket yoluyla araştırma verileri toplanmıştır. Anketi cevaplayan 255 katılımcıdan elde edilen sonuçlar SPSS ile analiz edilmiştir. Birinci bölümde, sosyal medyanın ortaya çıkışı, tarihçesi ve gelişimi hakkında bilgiler vardır. Sosyal ağlar hakkında da detaylı bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde, tüketici davranışının tarihçesi, gelişimi, perspektifleri ve faktörlerden söz edilmiştir. Üçüncü bölümde, topladığımız anket verilerine dayanarak analizler, testler ve yorumlamalar yapılmıştır.

Anahtar kelimeler: Sosyal ağ siteleri, Sosyal medya pazarlama, Tüketici davranışı, Tüketici davranışı etkileyen faktörler,

Research on Social Media Marketing and Consumer Perceptions in Azerbaijan: A Restaurant Case

Abstract

This study has been shaped within the framework of a research on social media marketing and consumer perceptions in Azerbaijan. Active use of social media tools has encouraged businesses to benefit from these communication channels. It is important for businesses to adapt to this new management style. The scope of this research consists of consumers, who use Instagram, Facebook, Twitter, Youtube and other social media channels. Quantitative method was applied and research data were collected through Google Form and questionnaire. The results obtained from 255 participants, who answered the questionnaire, were analyzed with SPSS. In the first part, there is information about the creation, history and development of social media. Detailed information about social networks is also included. In the second part, the history, development, perspectives and factors of consumer behavior are mentioned. In the third part, analyzes, tests and interpretations were made based on the survey data we collected.

Keywords: Social networking sites, Social media marketing, Consumer behavior, Factors affecting consumer behavior,

Teaching assistant Shafag Musavi (Azerbaijan State University of Economics, Baku, Azerbaijan)
0000-0001-6009-4609 musavi.02.09@gmail.com

Gönderim tarihi: 2022-11-01 Kabul tarihi: 2022-12-20

Year:2023 - Volume:2 Issue:1 Pages: 31-43

DOI: https://doi.org/10.36880/J02.1.0119

Download as PDF

APA style citation: Musavi, S. (2023). Azerbaycan’da Sosyal Medya Pazarlaması ve Tüketici Algıları Üzerine Araştırma: Bir Restoran Örneği. Avrasya Ekonomileri Dergisi, 2(1), 31-43.

References

 • Akyüz, R. (2009). Sosyal Ağlarda Emniyet Verilerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Ensütüsi, Sakarya.
 • Andersone, I., & Gaile-Sarkane, Е. (2011). Changes In Consumer Behaviour in Global Context. Human Resources: The Main Factor of Regional Development, (5), 13-26.
 • Assael, H. (2005). Consumer Behavior: A Strategic Approach. Dreamtech Press.
 • Blythe, J. (2013). Consumer Behaviour 2nd Ed. London: SAGE Publications Ltd.
 • Boztepe, H. (2014). Public Relations and Relationship Management. Derin Publising.
 • Doğan, H. (2013). Social Media Applications in Destination Management Organizations: A case Study From İzmir Destination. Unpublished Master Thesis. Yasar University, Institute of Social Sciences, Departmens of Tourism Management, İzmir.
 • Durmaz, Y. (2008). Tüketici Davranışı. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Engin Öztürk, M. B. (2015). Tüketici Davranışları. Bursa: Etkin Yayınevi.
 • Garg, B. (2017). Why Linkedin is Better than other social media Networks for Business. Retrieved from https://urlzs.com/U9Cj5. June 5th, 2020
 • Hintikka, K. (2008). Sosiaalinen media. Viitattu, 6, 2015.
 • Howard, J. A. (1977). Consumer Theory: Application of Theory, New York: McGrawHill.
 • Keenan, A., & Shiri, A. (2009). Sociability and social interaction on social networking websites. Library review, 58(6), 439.
 • Kim, A. J., & Ko, E. (2010). Impacts of luxury fashion brand’s social media marketing on customer relationship and purchase intention. Journal of Global fashion marketing, 1(3), 164-171.
 • Kumar R. (2019). Impact of various demographıc factors on consumer behavior – an empirical study of electronic products in rural himachal (india). Indian Journal of Economics and Business, 19(1), 109-127.
 • Mucuk, İ. (2004). Pazarlama İlkeleri. (14. Baskı). İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Odabaşı Y. ve Barış G. (2017). Tüketici Davranışı. (17. Baskı). İstanbul: Kapital Medya Hizmetleri A.Ş. Kiracı, H. (2014). Pazarlama İlkeler ve Yönetim. Ed. B. Z. Erdoğan. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Peter, P. (2008). Consumer Behaviour and Marketing Strategy. Singapore: McGraw Hill.
 • Rongas, A & Honkonen, K. (2016). Mikä ihmen sosiaalinen media? Cited 15.03.2017, http://www.еdu.fi/matеriaalеja_ja_tyotapoja/tvt_opеtuksеssa/mika_ihmen_sosiaalinen_media
 • Ryan, T. (2015). Facebook addiction: an explatory study using mixed methods. Master thesis, Rmit University, Australia.
 • Sedeke, K. (2012). Effective fashion blogs and their impact on the current fashion industry. Erasmus University Rotterdam.
 • Solomon, M. (2006). Consumer Behaviour: A European Perspective. Prentice Hall.
 • Solomon, M. R., White, K., & Dahl, D. W. (2014). Consumer behaviour: buying, having, being. Toronto: Pearson Education Canada.
 • Stokes, R. (2013). eMarketing: The essential guide to marketing in a digital world. Quirk eMarketing.
 • Talluri, K., & Van Ryzin, G. (2004). Revenue management under a general discrete choice model of consumer behavior. Managemnt Science, 50(1), 15-33.
 • Van Dijk, J. (2016). Senin Gibi Kullanıcılar mı? Kullanıcı Türevli İçerikteki Failliği Kuramlaştırmak. In H. Hülür, & C. Yaşın (Eds.), Yeni Medya Kullanıcının Yükselişi (pp. 160-183). Ankara: Ütopya Yayınları.
 • Ying, H. (2007). YouTube. (İ. Şahin, Trans.) İstanbul: Pegasus Yayınları.
 • Zarella, D. (2010). The Social Media Marketing Book. Sebastopol, Canada: Reilly.
 • Zeng, B., and Gerritsen, R. (2014). What do we know about social media in tourism? A Review. Tourism Management Perspectives, 10, 27-36.