Beşeri Sermaye ve Göç İlişkisi: Seçilmiş Ülke Ekonomileri Üzerine Bir Araştırma

Özet

Büyüme kavramı farklı gelir düzeyine sahip ülkeler için kullanılmakta ve milli gelirdeki artışı göstermektedir. Ekonomik büyümeyi gerçekleştiren faktörlerden biri de beşeri sermayedir. Eğitim ve sağlık beşeri sermayeyi oluşturan temel unsurlardır. Eğitim ve sağlık hizmetlerindeki olımsuzluklar göçü cazip kılmaktadır. Nüfus hareketi olarak ifade edilen göç kavramı, sosyo-kültürel ve ekonomik değişimleri de beraberinde getirmektedir. Göçün nedenlerinden biri sağlık hizmetlerinin olmamasıdır. Bunu eğitim olanaklarının ve sosyal olanakların yetersizliği izlemektedir. Bu çalışmada Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD için 2012-2019 yılları arasında göçün ekonomik büyümeye etkisi araştırılmaktadır. Araştırmada eğitim, sağlık ve göçün ekonomik büyüme üzerindeki etkisini incelemek için göçmen sayısı ve ekonomik büyüme verileri kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler arasındaki ilişki Panel veri yöntemlerinden biri olan SUR tahmincisi yardımıyla incelenmiştir. SUR tahmincisinden elde edilen sonuçlara göre, İngiltere’de göçün ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkilerinin olduğu sonucuna varılmıştır. Bunun yanı sıra Almanya’da göçün ekonomi üzerine olumsuz etkisi olduğu tespit edilmiştir. Son olarak çalışmadan elde edilen bulgulara göre Fransa ve ABD’de göç ile ekonomik büyüme arasında herhangi bir ilişki olmadığı belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Ekonomik büyüme, Uluslararası göç, Panel SUR,

Relationship between Human Capital and Migration: A Study on the Economies of Selected Countries

Abstract

The concept of growth is used for countries with different income levels and shows the increase in national income. One of the factors that realize economic growth is human capital. Education and health are the essential elements that make up human capital. The negativities in education and health services make immigration attractive. The concept of migration, which is expressed as population movement, brings along socio-cultural and economic changes. One of the reasons for migration is the lack of health facilities. This is followed by the inadequacy of educational opportunities and social opportunities. In this study, the effect of migration on economic growth between 2010-2019 is investigated for France, Germany, England and the USA. In the study, education, health, number of immigrants and economic growth data were used to examine the effect of migration on economic growth. The relationship between the data used in the study was examined with the help of the SUR estimator, which is one of the Panel data methods. According to the results obtained from the SUR estimator, it is concluded that immigration has positive effects on economic growth in England. İn addition, it has been determined that immigration in Germany has a negative effect on the economy. Finally, according to the results of the study, it was determined that there is no relationship between immigration and economic growth in France and the USA.

Keywords: Economic growth, International migration, Panel SUR,

Prof. Dr. Kerem Karabulut (Atatürk University, Erzurum, Türkiye)
0000-0002-3159-3289 kerem@atauni.edu.tr

Research assistant Buket Aydın (Atatürk University, Erzurum, Türkiye)
0000-0002-6204-0505 buketaydin@atauni.edu.tr

Dr. Rahman Aydın (Bitlis Eren University, Bitlis, Türkiye)
0000-0003-0440-7468 raydin@beu.edu.tr

Gönderim tarihi: 2022-11-01 Kabul tarihi: 2023-01-20

Year:2023 - Volume:2 Issue:2 Pages: 6-12

DOI: https://doi.org/10.36880/J02.2.0118

Download as PDF

APA style citation: Karabulut, K. , Aydın, B. , & Aydın, R. . (2023). Beşeri Sermaye ve Göç İlişkisi: Seçilmiş Ülke Ekonomileri Üzerine Bir Araştırma. Avrasya Ekonomileri Dergisi, 2(2), 6-12.

References

 • Barro, R.J., & Lee, J.W. (1993). International comparisons of educational attainment. , (3), 363-394.
 • Becker, G.S. (1993).. National Bureau of Economic Research (NBER), The University of Chicago Pres, Chicago.
 • Boubtane, E., Coulibaly, D., & Rault, C. (2013). Immigration, growth, and unemployment: Panel VAR evidence from OECD countries. , (4), 399-420.
 • Dolado, J., Goria, A., & Ichino, A. (1994). Immigration, human capital and growth in the host country. , (2), 193-215.
 • Dreger, C., & Reimers, H.E. (2005). Health care expenditures in OECD countries: a panel unit root and cointegration analysis. .
 • Eser, K., Gökmen, Ç.E., & Gökmen, Ç.E. (2009). Beşeri sermayenin ekonomik gelişme üzerindeki etkileri: Dünya deneyimi ve Türkiye üzerine gözlemler., 1(2), 41-56.
 • Göç Terimleri Sözlüğü. (2009). Uluslararası Göç Hukuku. https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml 31_ turkish_2ndedition.pdf, (Erişim Tarihi: 25.12.2022).
 • Güllülü, U., Karabulut, K., & Polat, D. (2007). 
 • IOM (2022). Making Migration Work for all. https://www.iom.int/data-and-research, (Erişim Tarihi:01.07.2022).
 • Jones, C.I. (1998).. Norton, New York.
 • Keskin, A. (2011). Ekonomik Kalkınmada Beşeri Sermayenin Rolü ve Türkiye. , (3-4), 125-153.
 • Kisswani, K.M., & Khan, S. (2022). Immigration and GDP nexus: is the association asymmetric? , 1-22.
 • Latif, E. (2015). The relationship between immigration and unemployment: Panel data evidence from Canada. , , 162-167.
 • Meçik, O., & Koyuncu, T. (2020). Türkiye'de Göç ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Toda-Yamamoto Nedensellik Testi. , (3), 2618-2635.
 • Migration Data Portal (2022). Compare Indicators for the Selected Country / Sub-Region/Region. https://www.migrationdataportal.org/dashboard/compare-indicators, (Erişim Tarihi: 01.07.2022).
 • Morley, B. (2006). Causality between economic growth and immigration: An ARDL bounds testing approach. , (1), 72-76.
 • OECD (2020). Sağlık Harcamaları İstatistikleri.
 • Polat, M.A., & Ergün, S. (2018). Yapısal Kırılma Altında Türkiye’de Ekonomik Büyüme, CO2 Emisyonu ve Sağlık Harcamaları İlişkisi. , 9(3), 481-497.
 • Pradhan, R.P. (2010). The long run relation between health spending and economic growth in 11 OECD countries: Evidence from panel cointegration. , (2), 427-438.
 • Rana, R.H., & Gow, J. (2020). Health Expenditure and Gross Domestic Product: Causality Analysis by Income Level., 20(1), 55-77.
 • Sevinç, H., Bozkurt, E., & Künü, S. (2016). Ekonomik Büyüme ve Göç İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkelere Dayalı Bir Analiz Economic Growth-Migration Nexus: An Analysis Based on Developing Countries. In, 398-403.
 • Tatoğlu, F.Y. (2020). İleri Panel Veri Analizi, Stata Uygulamaları. Beta Yayınevi. 4. Baskı. 2020. 1-352.
 • Topallı, N. (2017). Beşeri sermaye ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Türkiye örneği. , (2), 110-121.
 • UN Population Division (2022). International Migrant Stock. https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock, (ErişimTarihi:01.07.2022
 • UNDESA (2020). International Migration 2020. https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2020_international_migration_highlights.pdf, (Erişim Tarihi: 01.07.2022).
 • World Bank Open Data (2022). https://data.worldbank.org/ (Erişim Tarihi: 25.12.2022).
 • Yumuşak, İ.G., & Yıldırım, D.Ç. (2009). Sağlik Harcamalari İktisadi Büyüme İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme. , (1), 57-70.
 • Çetin, M., & Ecevit, E. (2010). Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Panel Regresyon Analizi. , (2), 166-182.
 • Örgütü, U.G. (2009). Uluslararası Göç Hukuku Göç Terimleri Sözlüğü. (Ed. Bülent Çiçekli), , (18).
 • Özşahin, Ş., & Karaçor, Z. (2013). Ekonomik büyümenin yükseklerinden biri olarak beşeri sermaye: Sergi için Türkiye için. ,  (1), 148-162.
 • Şenol, O., Gökkaya, D. & Çıraklı, Ü. (2021). The Effects of Economic Variables on Health Expenditure Per Capita and Life Expectancy at Brith: Panel Data Analysis for Middle Top Income Countries., 8(3), 1499-1515.
 • Şimşek, M., & Kadılar, C. (2010). Türkiye’de beşeri sermaye, ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin nedensellik analizi. , (1), 115-140.