Azerbaycan'da Elektronik Ticaretin Oluşumunda Bilgi Toplumunun Rolü

Özet

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri, ülkenin sürdürülebilir kalkınmasının sağlanması, entelektüel potansiyelin artırılması, iş dünyasının geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve toplumun ekonomik durumunun iyileştirilmesi için uygun bir araç olarak kabul edilmektedir. Kamu yönetimi, eğitim, sağlık, ekonomi ve diğer alanlarda yeni değerler yaratan bilgi ve iletişim teknolojileri, ekonomik ilişkilerin önemli bir parçasıdır. İnternet medyasının gelişmesi, elektronik gazete ve dergilerin, yerli ve yabancı sosyal ağların yaygınlaşması bilgi ve iletişim teknolojilerinin topluma katkılarıdır. Sanayi temelli ekonomik sektörlerde üretim faktörleri veya kaynaklar toprak, emek, sermaye ve girişimcilik gücü iken, bilgiye dayalı ekonomik sektörlerde bilgi, üretimin kaynağı ve faktörüdür. Bu nedenle bilgi toplumuna dayalı bir ekonomiyi yönetmek, sürdürmek ve paylaşmak ekonominin en önemli işlevlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bilgi teknolojisi, bilgi toplumunun oluşumunda ve gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bilgi teknolojisindeki inovasyonun en önemli faydası, üreticiler ve tüketiciler arasında veri ve veri odaklı bir kanal aracılığıyla doğrudan iletişim kurmasıdır. Azerbaycan'da bilgi toplumu bileşenleri geliştikçe e-ticaret hacmi de artmaktadır. Özellikle Covid-19 pandemisi nedeniyle e-ticaretteki yıllık %35-40'lık artış, bu yönde büyük bir potansiyelin olduğunun işaretidir. Bu çalışmanın amacı, Azerbaycan'da e-ticaretin oluşumunda bilgi toplumunun rolünü incelemektir.

Anahtar kelimeler: Bilgi toplumu, E-ticaret, Bilgi ve iletişim teknolojileri, Azerbaycan ekonomisi,

The Role of the Information Society in the Formation of Electronic Trade in Azerbaijan

Abstract

Today, information and communication technologies are recognized as a suitable tool for ensuring the sustainable development of the country, increasing the intellectual potential, developing business, reducing unemployment and improving people's economic situation. Information and communication technologies that create new values in public administration, education, health, economy and other fields are an important part of economic relations. The development of the internet media, the spread of electronic newspapers and magazines, the widespread use of domestic and foreign social networks are the contributions of information and communication technologies to society. While factors of production or resources are land, labor, capital and entrepreneurial power in industry-based economic sectors, knowledge is the source and factor of production in knowledge-based economic sectors. For this reason, managing, maintaining and sharing an economy based on information society is considered one of the most important functions of the economy. Information technology plays an important role in the formation and development of the information society. The most important benefit of innovation in information technology is direct communication between sellers and buyers through a data and data-driven channel. As the components of the information society developed in Azerbaijan, the volume of e-commerce also increased. The annual 35-40% increase in e-commerce, especially due to the Covid-19 pandemic, is a sign of great potential in this direction. The aim of this study is to examine the role of the information society in the formation of e-commerce in Azerbaijan.

Keywords: Information society, E-commerce, Information and communication technologies, Azerbaijan economy,

Prof. Dr. Farhad Rahmanov (Azerbaijan State University of Economics, Baku, Azerbaijan)
0000-0003-2911-8179 farhad52@live.ru

Assoc. Prof. Dr. Elchin Suleymanov (Baku Engineering University, Baku, Azerbaijan)
0000-0002-6075-2744 esuleymanov@yahoo.com

Khayala Ibrahimova (Azerbaijan State University of Economics, Baku, Azerbaijan)
0000-0002-8380-9117 xhasimova@beu.edu.az

Gönderim tarihi: 2022-11-01 Kabul tarihi: 2022-12-22

Year:2023 - Volume:2 Issue:2 Pages: 1-5

DOI: https://doi.org/10.36880/J02.2.0116

Download as PDF

APA style citation: Rahmanov, F. , Suleymanov, E. , & Ibrahimova, K. (2023). Azerbaycan'da Elektronik Ticaretin Oluşumunda Bilgi Toplumunun Rolü. Avrasya Ekonomileri Dergisi, 2(2), 1-5.

References

  • Ibrahimova, K. (2021): Azerbaycanda informasiya kommunikasiya texnologiyalarının reqemsal iqtisadiyyatın inkişafında ve formalaşmasında tesiri.5(2) 136-144.
  • Kantarcı, Ö., Özalp, M., Sezginsoy, C., Özaşkınlı, O., & Cavlak, C. (2014). Dijitalleşen dünyada ekonominin itici gücü: E-ticaret. https://www.tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/9675-dijitallesen-dunyanin-itici-gucu-e-ticaret
  • Machlup, F. (2014).  (Vol. 781). Princeton university press.
  • Muradov, B. (2022).. Şerq-Qerb neşriyyatı, Bakü, Azerbaycan.
  • Rahmanov, F., Suleymanov, E., & Ibrahimova, K. (2019). Azerbaycanda dövlət xidmet keyfiyyetinin yükseldilmesinde elektron hökumet innovativ texnologiyalarından istifadenin inkişafı. In. Bakü, Azerbaycan.
  • Suleymanov, E., & Ibrahimova, K. (2018, November). Elektron ticarətin Azərbaycanda inkişaf perspektivləri (Perspectives of E-Commerce Development in Azerbaijan). In  (pp. 29-30).