Türkiye’de Sanayi Üretim Endeksi ile Reel Sektör Kredileri İlişkisi: Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizleri

Özet

Parasal aktarım kanalları denildiğinde faiz oranları, varlık fiyatları, döviz kurları, banka kredileri ve beklentiler olmak üzere beş aktarım kanalı akla gelmektedir. Türkiye için yapılan bu çalışmada, sanayi üretim endeksi ile mevduat ve katılım bankaları tarafından özel sektöre sağlanan krediler arasındaki ilişki, sözü geçen aktarım kanallarından biri olan banka kredileri bağlamında, ele alınmaktadır. Çalışmada, uzun vadeli bu ilişki, 2007:Q1 - 2021:Q1 dönemi için Johansen Eşbütünleşme analizi ile incelenmiştir. Uzun ve kısa vadeli ilişkileri tespit etmek için Vektör Hata Düzeltme Modeli (VEC) kullanılmıştır. Sonuçlara göre, sanayi üretim endeksi ile bankacılık sektöründen özel sektöre sağlanan krediler uzun ve kısa dönemde birlikte hareket etmektedir. Kısa dönemli dengeden sapmalar uzun dönemde tekrar dengeye gelmektedir. Uzun dönemde seriler arasında nedensellik ilişkisi söz konusudur. Katılım bankaları tarafından sağlanan krediler ile sanayi üretimi arasında uzun dönemli bir eşbütünleşme ve nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir.

Anahtar kelimeler: Sanayi üretim endeksi, Reel sektör kredileri, Eşbütünleşme ve nedensellik analizi,

The Relationship between Industrial Production Index and Real Sector Loans in Turkey: Co-integration and Causality Analysis

Abstract

Transmission channels of monetary policy are grouped under five categories: interest rates, asset prices, exchange rates, bank credits (loans) and expectations. In this study for Turkey, the relationship between the industrial production index and the loans provided by deposit and participation banks to the private sector, in the context of the bank loans transmission channel, are discussed. In the study, this long-term relationship for the period 2007:Q1 - 2021:Q1 was examined by Johansen Cointegration analysis. Vector Error Correction Model (VEC) was used to detect long- and short-term relationships. According to the results, the industrial production index and the loans provided from the banking sector to the private sector move together in the long- and the short-run. Short-run deviations do come to balance in the long-run. A causality relationship is established between the series in the long-run. Co-integration and causality relationships in the long-run could not be determined between the loans provided by participation banks and the industrial production.

Keywords: Industrial production index, Real seactor loans, Conintergation and causality analysis,

Assoc. Prof. Dr. Bilgehan Tekin (Karatekin University, Çankırı, Türkiye)
0000-0002-4926-3317 btekin@karatekin.edu.tr

Gönderim tarihi: 2021-10-09 Kabul tarihi: 2022-07-11

Year:2022 - Volume:1 Issue:2 Pages: 30-42

DOI: https://doi.org/10.36880/J01.2.0106

Download as PDF

APA style citation: Tekin, B. (2022). Türkiye’de Sanayi Üretim Endeksi ile Reel Sektör Kredileri İlişkisi: Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizleri. Avrasya Ekonomileri Dergisi, 1(2), 30-42.

References

 • Abrams, B. A., Clarke, M. Z., & Settle, R. F. (2003). Do Banks Matter? A Credit View Model for Small Open Economies (No. 03-13).
 • Anyanwu, F., Ananwude, A., & Okoye, N. (2017). An Empirical Assessment of The Impact of Commercial Banks’ Lending on Economic Development of Nigeria. International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting, 1(1), 14-29.
 • Bougatef, K., Nakhli, M. S., & Mnari, O. (2020). The nexus between Islamic banking and industrial production. ISRA International Journal of Islamic Finance, 12(1), 103-114.
 • Boukhatem, J., & Moussa, F. B. (2018). The effect of Islamic banks on GDP growth: Some evidence from selected MENA countries. Borsa Istanbul Review, 18(3), 231-247.
 • Bulut, Ş. (2017). Fiyatlar Genel Düzeyi ile Döviz Kuru Arasındaki Eşbütünleşme ve Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği. Aydın İktisat Fakültesi Dergisi, 2(1), 1-10.
 • Bulíř, A. (2001). Inequality: Does inflation matter? IMF Staff Papers, 48(1), 139-159.
 • Demirci, N. S. (2017). İmalat Sanayi Sektöründe Üretim ve Banka Kredileri İlişkisi: Türkiye İçin Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1), 35-61.
 • Diler, H. (2020). Türkiye'de Ekonomik Özgürlük Endeksi ve Enflasyonun Kurumlar Vergisi Geliri Üzerindeki Etkisi. Econder International Academic Journal, 4(2), 530-550. https://doi.org/10.35342/econder.665074
 • Driscoll, J. C. (2004). Does bank lending affect output? Evidence from the US states. Journal of Monetary Economics, 51(3), 451-471.
 • Dritsaki, C. (2017). Toda-Yamamoto Causality Test between Inflation and Nominal Interest Rates: Evidence from Three Countries of Europe. International Journal of Economics and Financial Issues, 7(6), 120.
 • Elijah, S. (2019). An Empirical Analysis of The Impact of Bank Credit on The Manufacturing Sector Output in Nigeria (1986-2016). Journal of Economics Library, 5(4), 371-382.
 • Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing. Econometrica, 55, 391-407.
 • Erdoğan, S., & Beşballi, S. G. (2011). Türkiye’de Banka Kredileri Kanalının İşleyişi Üzerine Ampirik Bir Analiz. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(1), 28-41.
 • Ergeç, E., & Selçuk, Ö (2020). Causality Relationship Between Banking & Industrial Production: Comparing Islamic & Conventional Banking in Turkey. Equinox Journal of Economics Business and Political Studies, 7(2), 64-81.
 • Hülsewig, O., Mayer, E., & Wollmershäuser, T. (2006). Bank Loan Supply and Monetary Policy Transmission in Germany: An assessment based on matching impulse responses. Journal of Banking & Finance, 30(10), 2893-2910.
 • Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59, 1551-1580.
 • Johansen, S., & Juselius, K. (1990). Maximum Likelihood Estimation and İnference on Cointegration with Application to the Demand for Money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52, 169-210.
 • Lebe, F., & Akbaş, Y. E. (2014). Türkiye'nin Konut Talebinin Analizi: 1970-2011. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(1), 57-84.
 • Muchingami, L., Monametsi, G. L., & Paradza, I. (2017). Bank Lending and Manufacturing Sector Growth in Zimbabwe. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, 6(4).
 • Ogunmuyiwa, M. S., Okuneye, B. A., & Amaefule, J. N. (2017). Bank Credit and Growth of The Manufacturing Sector Nexus in Nigeria: An ARDL Approach. EuroEconomica, 36(2).
 • Olokoyo, F.O., Adetıloye, K.A., & Ikpefan, O. A. (2016). Bank’s Intermediation Role and Industrial Output in Developing Economies. The Social Sciences, 11(24), 5838-5844.
 • Peker, O., & Canbazoğlu, B. (2011). Türkiye’de Banka Kredi Kanalının İşleyişi: Ampirik Bir Analiz. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 127-143.
 • Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R.J. (2001). Bounds Testing Approaches to The Analysis of Level Relationship. Journal of Applied Economics, 16, 289-326.
 • Phillips, P.C., & Perron, P. (1988). Testing for a Unit Root in Time Series Regression. Biometrika, 75, 335-346.
 • Rambaldi, A. N., & Doran, H. E. (1996). Testing for Granger Non-causality in Cointegrated Systems Made Easy. Working Papers in Econometrics and Applied Statistics, Department of Econometrics the University of New England, No. 88.
 • Toda, H. Y., & Phillips, P. C. B. (1993). Vector Autoregressions and Causality. Econometrica, 61(6), 1367-1393.
 • Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical İnference İn Vector Auto Regressions with Possibly İntegrated Processes. Journal of Econometrics, 66, 225-250
 • Vestmann, A., & Viebrock, J. (2018). The Influence of Credit Growth on Output Growth in Iceland: A VEC Model Approach. https://www.semanticscholar.org/paper/The-Influence-of-Credit-Growth-on-Output-Growth-in-Vestmann-Viebrock, Erişim Tarihi: 20/01/2021
 • Yiğitbaş, Ş. B. (2013). Parasal Aktarım Mekanizması: Türkiye’de Banka Kredi Kanalı. Bankacılar Dergisi, 85, 71-80.
 • Özsağır, A., & Çütcü, İ. (2015). İnovasyon-Dış Ticaret Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Vektör Hata Düzeltme Modeli ile Türkiye Analizi (1980-2013). Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 10(2), 119-132.
 • Öztürkler, H., & Çermikli, A. H. (2007). Türkiye’de Bir Parasal Aktarım Kanalı Olarak Banka Kredileri. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44(514), 57-68.
 • Özçiçek, Ö. (2006). Türkiye’de 1980 Sonrası Para Aktarım Mekanizmasında Kredi Kanalının Yeri. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 257-268.
 • Özün, A. ve. Çifter, A. (2007). Industrial Production as a Credit Driver in Banking Sector: An Empirical Study with Wavelets. Bank and Bank Systems, 2(2), 69-80.
 • Şahbaz, A. (2009). Gelişmekte Olan Ülkelerde Kur Değişimlerinin Toplam Çıktı Üzerine Etkileri: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Adana.